print driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print driver

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình điều khiển in