print barrel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print barrel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print barrel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print barrel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print barrel

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trống in