new world chat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new world chat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new world chat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new world chat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • new world chat

    birds having a chattering call

    Synonyms: chat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).