new high nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new high nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new high giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new high.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • new high

    * kinh tế

    giá mới cao nhất