new time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • new time

    * kinh tế

    kỳ hạn mới

    thời điểm mới

    thời gian mới