new sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • new sand

    * kỹ thuật

    cát tơi

    cơ khí & công trình:

    cát làm khuôn mới