newborn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newborn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newborn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newborn.

Từ điển Anh Việt

 • newborn

  * tính từ

  mới sinh

  a newborn baby: trẻ sơ sinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • newborn

  * kỹ thuật

  y học:

  mới sinh, sơ sinh

  trẻ sơ sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • newborn

  recently born

  a newborn infant

  having just or recently arisen or come into existence

  new nations

  with newborn fears

  Synonyms: new-sprung

  Similar:

  neonate: a baby from birth to four weeks

  Synonyms: newborn infant, newborn baby