new call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • new call

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cuộc gọi mới