new-come nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new-come nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new-come giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new-come.

Từ điển Anh Việt

  • new-come

    /'nju:kəm/

    * tính từ

    mới đến