new-laid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new-laid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new-laid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new-laid.

Từ điển Anh Việt

  • new-laid

    * tính từ

    mới đẻ, tươi (trứng)