new user nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new user nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new user giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new user.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • new user

    * kỹ thuật

    người dùng mới