new jazz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new jazz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new jazz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new jazz.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • new jazz

    Similar:

    modern jazz: any of various styles of jazz that appeared after 1940

    Synonyms: neo jazz

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).