news-boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

news-boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm news-boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của news-boy.

Từ điển Anh Việt

  • news-boy

    /nju:zbɔi/

    * danh từ

    em bé bán báo