new beer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new beer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new beer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new beer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • new beer

    * kinh tế

    bia lon