new-born nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new-born nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new-born giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new-born.

Từ điển Anh Việt

  • new-born

    /nju:bɔ:n/

    * tính từ

    mới sinh

    tái tạo, đổi mới