new city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new city.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • new city

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thành phố mới