new-mown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new-mown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new-mown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new-mown.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • new-mown

    newly mown

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).