new-day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new-day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new-day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new-day.

Từ điển Anh Việt

  • new-day

    * tính từ

    hiện đại