new milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new milk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • new milk

    * kinh tế

    sữa tươi