negative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative.

Từ điển Anh Việt

 • negative

  /'negətiv/

  * tính từ

  không; phủ định, phủ nhận, cự tuyệt, phản đối, từ chối; cấm đoán

  to give a negative answers: trả lời từ chối, trả lời không

  negative sentence: câu phủ định

  negative criticism: sự phê bình tiêu cực

  negative evidence: chứng cớ tiêu cực

  (điện học), (toán học); (nhiếp ảnh) âm

  negative pole: cực âm

  negative sign: dấu âm

  negative proof: bản âm

  * danh từ

  lời từ chối, lời cự tuyệt

  the answers is in the negative: câu trả lời là "không"

  quyền phủ định, quyền phủ nhận, quyền phủ quyết

  tính tiêu cực

  he is a bundle of negatives: nó mang nặng tính tiêu cực

  (toán học) số âm

  (điện học) cực âm

  (nhiếp ảnh) bản âm

  (ngôn ngữ học) từ phủ định

  * ngoại động từ

  phủ nhận; phủ định, cự tuyệt, bác bỏ

  experiments negatived that theory: thực nghiệm đã bác bỏ thuyết đó

  phản đối, chống lại (lời phát biểu)

  làm thành vô hiệu

 • negative

  âm // sự phủ định; câu trả lời phủ định, đại lượng âm; (vật lí) bản âm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • negative

  * kỹ thuật

  âm bản

  điện âm

  phim âm bản

  phủ định

  sự phủ định

  y học:

  âm tính

  toán & tin:

  bản âm

  đại lượng âm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • negative

  a reply of denial

  he answered in the negative

  Antonyms: affirmative

  a piece of photographic film showing an image with light and shade or colors reversed

  characterized by or displaying negation or denial or opposition or resistance; having no positive features

  a negative outlook on life

  a colorless negative personality

  a negative evaluation

  a negative reaction to an advertising campaign

  Antonyms: neutral

  expressing or consisting of a negation or refusal or denial

  Antonyms: affirmative

  having the quality of something harmful or unpleasant

  ran a negative campaign

  delinquents retarded by their negative outlook on life

  not indicating the presence of microorganisms or disease or a specific condition

  the HIV test was negative

  Synonyms: disconfirming

  Antonyms: positive

  reckoned in a direction opposite to that regarded as positive

  negative interest rates

  Antonyms: positive

  less than zero

  a negative number

  having a negative charge

  electrons are negative

  Synonyms: electronegative, negatively charged

  Similar:

  veto: vote against; refuse to endorse; refuse to assent

  The President vetoed the bill

  Synonyms: blackball

  damaging: designed or tending to discredit, especially without positive or helpful suggestions

  negative criticism

  minus: involving disadvantage or harm

  minus (or negative) factors