negative proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative proof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative proof

    * kỹ thuật

    âm bản