negative film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative film

    * kỹ thuật

    phim âm bản