negative pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • negative pole

  * kỹ thuật

  âm cực

  catốt

  đầu nối âm

  điện lạnh:

  cực âm (của nam châm)

  cực nam

  y học:

  cực âm, catốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • negative pole

  the terminal of a battery that is connected to the negative plate

  Similar:

  negative magnetic pole: the pole of a magnet that points toward the south when the magnet is suspended freely

  Synonyms: south-seeking pole