negative ion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative ion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative ion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative ion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative ion

    * kỹ thuật

    điện:

    iôn âm