negative logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative logic

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    lôgic âm

    mạch logic âm