negative angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative angle

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    góc âm