negative lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative lens.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative lens

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thấu kính âm