negative entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative entry

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mục âm

    sự nhập dấu âm