negative load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative load

    * kỹ thuật

    y học:

    tải lượng âm tính