negative work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative work

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    công âm