negative print nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative print nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative print giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative print.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative print

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bản in âm bản