negative resist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative resist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative resist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative resist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative resist

    * kỹ thuật

    lớp cản âm