negative rake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative rake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative rake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative rake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative rake

    * kỹ thuật

    góc trước âm