negative sleeve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative sleeve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative sleeve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative sleeve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative sleeve

    * kỹ thuật

    vật lý:

    kẹp âm bản

    túi âm bản