negative moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative moment

    * kỹ thuật

    mômen âm