negative (-) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative (-) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative (-) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative (-).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative (-)

    * kỹ thuật

    âm