negative number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative number

    * kỹ thuật

    số âm