negative view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative view.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative view

    * kỹ thuật

    vật lý:

    kính xem ảnh âm bản