negative slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative slip

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự trượt âm