negative sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative sign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative sign

    * kỹ thuật

    dấu âm