negative phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative phase

    * kỹ thuật

    y học:

    pha âm tính