negative wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative wave

    * kỹ thuật

    sóng âm