negative twist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative twist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative twist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative twist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative twist

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ xoắn âm