blackball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackball.

Từ điển Anh Việt

  • blackball

    * động từ

    bỏ phiếu chủ quyết, không bầu cho

Từ điển Anh Anh - Wordnet