shun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shun.

Từ điển Anh Việt

  • shun

    /ʃʌn/

    * ngoại động từ

    tránh, xa lánh, lảng xa

Từ điển Anh Anh - Wordnet