shunting engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shunting engine

    * kỹ thuật

    đầu máy ghép đoàn tàu

    đầu máy lập tàu