shunting switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shunting switch

  * kỹ thuật

  điện:

  cái rẽ mạch

  công tắc mắc mạch rẽ

  công tắc mắc sun

  công tắc rẽ mạch