shunting cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shunting cost

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    chi phí dồn