shunting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting.

Từ điển Anh Việt

 • shunting

  * danh từ

  (đường sắt) sự rẽ đường, sự tránh đường

  (điện học) sự mắc mạch sun

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shunting

  * kỹ thuật

  sự rẽ mạch

  giao thông & vận tải:

  dồn, dịch trên ga

  sự chuyển đường tàu

  sự dồn tàu

  sự phân loại (tàu)

  sự rẽ đường tàu

  sự tránh đường

  điện lạnh:

  sự mắc song song

  sự mắc sun

  điện:

  sự phân dòng