shunting chart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting chart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting chart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting chart.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shunting chart

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    kế hoạch dồn